Pravidla soutěžní hry Okamžiky s Pampers

 1. POŘADATEL

  1.1 Pořadatelem a správcem osobních údajů hry „Okamžiky s Pampers“ (dále jen „hra“) je společnost Procter & Gamble Czech Republic s.r.o. 269 32 Rakovník, Ottova 402, Česká republika (dále jen „pořadatel“).

  1.2 Hru provozuje a osobní údaje zpracovává společnost trnd Central Eastern Europe Kft., organizační složka, Lublaňská 667/42, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, Česká republika (dále jen „správce“).

  1.3 Správce bude zpracovávat osobní údaje poskytnuté v souvislosti se hrou jménem pořadatele.

  1.4. Hra je provozována na následujících webových stránkách: https://www.pampersklub.cz/cz/ (dále jen „webové stránky“).

 2. ÚČAST VE HŘE

  2.1 Hry se může zúčastnit každý, kdo současně splňuje všechny níže uvedené podmínky (dále jen „účastník“):

  a/ je fyzická osoba s trvalým pobytem v České republice starší 18 let;

  b/ je osoba, která souhlasí s podmínkami aktuálních pravidel a splňuje všechny podmínky hry;

  c/ je osoba, která před vstupem do hry zadá své osobní údaje nutné k registraci na platformě.

  2.2 Zaměstnanci pořadatele ani správce, stejně jako jejich blízcí příbuzní, se hry účastnit nemohou.

 3. DOBA TRVÁNÍ HRY

Hra začíná v 00:00:01 dne 01. 06. 2020 a končí v 23:59:59 dne 15. 06. 2020.

 1. MECHANISMUS HRY

  4.1. Osoby, které se chtějí hry zúčastnit, musí odeslat odkaz na fotografie/videa související s předmětem, který veřejně sdíleli, a zveřejnit jej prostřednictvím nástroje, který je pro tento účel stanoven. Video/fotografie jsou dále uváděny jako „dílo“.

4.2. Pokyny k obsahu díla:

Účastník se zavazuje, že bude jednat v souladu s pokyny k obsahu díla. Účastník nese plnou odpovědnost za důsledky a škody vzniklé/způsobené porušením těchto pokynů. V případě, že takovéto nároky budou vzneseny jakoukoli třetí stranou, účastník je dále povinen hájit pořadatele hry a správce, zajistit jejich bezúhonnost a v plné výši je odškodnit.

Účastník za všech okolností zaručuje, že je nositelem práv k užití díla. Účastník je výlučně odpovědný za obsah díla a zaručuje, že je výhradně oprávněn dílo užít v rámci ochrany autorských práv ve zprávě; přičemž toto užití neporuší žádná práva žádné třetí osoby; a je dále oprávněn bezúplatně postoupit práva k užití na pořadatele.

Dílo musí splňovat následující pokyny a nesmí:

V případě, že dílo bude v rozporu s kteroukoli z výše uvedených zásad, správce jej neschválí.

Technické požadavky

Cíl odeslaného odkazu musí být veřejně sdílený.

4.3. Nezávislou porotou sestávající ze 3 osob (dále jen „porota“) budou vybráni 3 výherci, a to z těch účastníků, kteří splňují podmínky hry uvedené v bodech 2, 4.1 a 4.2, na základě subjektivních kritérií stanovených porotou. Výběr nejoriginálnějších děl, která splňují kritéria publikovaná na webových stránkách, je založen na výhradním uvážení poroty, za což pořadatel ani správce nenesou žádnou odpovědnost v jakékoli formě. Pořadatel/správce vyberou 3 náhradní výherce pro případ, že původní výherci do 5 pracovních dnů neodpoví na oficiální oznámení pořadatele/správce. Výherce musí prokázat, že splňuje veškeré požadavky stanovené v pravidlech hry.

 1. CENY

  5.1 Účastníkům jsou k dispozici následující ceny (dále jen „cena“): a) měsíční balení plenek Pampers Premium Care v hodnotě: 1 500 Kč. Vezměte prosím na vědomí, že výherce, který potřebuje velikost plenek 1, dostane velikost 2. Výherce, který potřebuje velikost plenek 6, dostane namísto toho měsíční zásobu plenkových kalhotek Pampers Pants velikosti 6. Výherce bude dotázán na velikost plenek e-mailem.

  5.2 Správce je povinen informovat výherce do 20 dnů od ukončení hry prostřednictvím e-mailové adresy, kterou výherce poskytl před vstupem do hry. Správce se pokusí zkontaktovat výherce maximálně 2krát e-mailem. Pokud výherce neodpoví na žádný z výše uvedených pokusů správce do 5 (pěti) pracovních dnů od doby, kdy byl odeslán poslední e-mail, nebude mít výherce na příslušnou cenu již nadále nárok. Správce neposkytne výherci další příležitost k převzetí ceny a náhradní výherce specifikovaný výše jej nahradí. Výherce (a náhradní výherce) je povinen spolupracovat s pořadatelem a správcem na řádném převzetí ceny.

  5.3 Správce je povinen kontaktovat výherce, aby si ověřil, zda splňuje veškeré požadavky stanovené v tomto dokumentu, a za účelem potvrzení osobních údajů. Ceny nelze převést na jinou osobu a nelze je vyměnit za hotovost. Správce předá ceny výherci prostřednictvím kurýra do 30 dnů od úspěšného oznámení daného výherce. Pokud výherce nepřevezme cenu z jakéhokoli důvodu, který nelze přisoudit výhradně pořadateli, nebude mít na cenu nárok a nahradí jej náhradní výherce specifikovaný výše.

  5.4 Pořadatel / správce nenese odpovědnost za případnou škodu, ztrátu nebo zničení ceny během výše uvedeného doručení. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost pokud jde o použití nebo využití ceny výherci. Účastníci berou výslovně na vědomí, že pořadatel / správce nesmí akceptovat žádné požadavky vznesené výhercem (výherci) na provedení jakékoli změny, pokud jde o dobu nebo způsob použití cen.

  5.5 V případě, že načasování použití ceny se výherci nehodí, není tento oprávněn navrhovat alternativní načasování a bude nahrazen náhradním výhercem specifikovaným výše.

 2. ZDANĚNÍ

Správce se zavazuje uhradit jménem výherců veškeré daně spojené s cenami. Veškeré další náklady, které vzniknou, ponese výhradně výherce

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  7.1 Společnost Procter and Gamble Czech Republic, se sídlem na adrese 186 00 Praha 8 – Karlín, Karolinská 654/2, je správcem osobních údajů účastníků v této soutěži.

  7.2 Správce údajů pověřuje správce zpracováním osobních údajů účastníků soutěže. Osobní údaje účastníků soutěže (jako jsou: jméno, adresa, e-mail, telefon...) jsou shromažďovány a zpracovávány správcem výhradně za účelem pořádání soutěže v souladu s ustanoveními obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů, ze dne 27. dubna 2016 (GDPR). Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů správce údajů, které jsou dostupné na adrese: https://www.pg.com/privacy/czech/privacy_statement.shtml

  7.3 Osobní údaje účastníka jsou zpracovávány na základě souhlasu uděleného účastníkem. Pořadatel poskytne kontaktní údaje účastníka poskytovateli poštovních nebo kurýrních služeb za účelem doručení ceny výherci (výhercům). Údaje shromážděné v rámci soutěže ohledně účastníků, jimž pořadatel vydal ceny, budou zpracovávány správcem po dobu 10 let na základě povinností o uchovávání dokumentace vyplývajících z ustanovení právních předpisů.

  7.4 Pokud chce účastník získat informace o zpracovávání svých osobních údajů, měl by požádat správce osobních údajů nebo správce. Korespondence by měla být zasílána na adresu správce údajů nebo na následující e-mailovou adresu správce: team@pampersklub.cz. Každá osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány, má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na upřesnění, opravu, výmaz nebo omezení zpracování a rovněž právo na přenositelnost údajů. V případě takové změny nebo potřeby doplnění nebo opravy osobních údajů je každý, jehož údaje jsou zpracovávány, povinen provést jejich aktualizaci. Pro uplatnění výše uvedených práv by se měl účastník u pořadatele dotázat, kdo bude místo správce údajů plnit povinnost reagovat na požadavky účastníka. Vyplnění žádosti na odstranění osobních údajů před doručením ceny výherci je možné, zabrání to však doručení ceny.

  7.5 Každá osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány, má právo vznést stížnost u dozorového úřadu stanoveného na ochranu základních práv a svobod jednotlivců v souvislosti se zpracováváním osobních údajů.

 2. OBECNÁ USTANOVENÍ

  8.1 Účastí ve hře účastníci potvrzují, že se plně seznámili s ustanoveními v tomto dokumentu a výslovně s nimi souhlasí. Účast ve hře představuje povinnost respektovat a dodržovat ustanovení uvedená v tomto dokumentu.

  8.2 Pořadatel je oprávněn kdykoli dle svého výhradního uvážení hru zrušit nebo pozastavit.

  8.3 Pořadatel ani kterákoli ze společností najatých pořadatelem za účelem pořádání hry nepřebírá žádnou odpovědnost a vylučuje jakýkoli druh odškodnění během účasti ve hře. Výherce nese plnou a výhradní odpovědnost za použití ceny; pořadatel a správce vylučují svou odpovědnost, pokud jde o případná osobní zranění nebo škodu způsobené výherci nebo jakékoli třetí straně v souvislosti s použitím ceny. Jakýkoli právní nárok účastníka je vyloučen.

  8.4 V případě, že má pořadatel důvodné podezření, že některý účastník jakýmkoli způsobem manipuluje s webovými stránkami nebo nerespektuje či nedodržuje ustanovení pravidel hry, potom takového účastníka z hry vyloučí s okamžitým účinkem. Takový účastník bude navíc automaticky vyloučen ze všech budoucích her/propagací pořádaných pořadatelem nebo jeho pověřenými správci po dobu 2 let počítaných od uzavření.

  8.5 Registrací bere účastník na vědomí, že obsah, provedení, rychlost přenosu zpráv a údajů a rychlost sledování hry závisí na technologii poskytovatele a mohou tak být negativně ovlivněny skutečnostmi, které nastanou z důvodů, jež jsou mimo kontrolu pořadatele, a to (mimo jiné) zejména z důvodu chyby připojení, výkonu počítače serveru, údržby bezpečného síťového připojení. Pokud jde o tuto část, pak pořadatel a správce zcela vylučují svou odpovědnost.

  8.6 Kompletní sadu pravidel hry můžete najít na webových stránkách nebo na adrese pořadatele uvedené v části 1.1 tohoto dokumentu. Další informace můžete získat na telefonním čísle +420 221 989 503 .

Zpět na stránku Okamžiky s Pampers

Souhlas pro soubory cookies