Podmínky používání

Podmínky účasti na projektu Pampers Klub

Dohoda mezi uživatelem a společností Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.

Tato dohoda se uzavírá mezi vámi (dále jako „uživatel“ nebo „vy“) a společností Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.
(dále jako „P&G“ nebo „my“) v souladu s podmínkami používání internetové stránky P&G www.pampersklub.cz

Společnost Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.
je odpovědná za internetovou stránku Pampers Klub. Tento dokument definuje podmínky používání internetové stránky P&G z vaší strany, jakožto ze strany registrovaného uživatele. Přečtěte si prosím pečlivě tyto podmínky, nežli poprvé navštívíte internetovou stránku, a potvrďte podmínky používání, pokud o to budete požádáni.

Registrací, účastí na a/nebo používáním naší internetové stránky berete na vědomí, že akceptujete tyto podmínky používání a souhlasíte s jejich dodržováním. Pokud nesouhlasíte s podmínkami používání, prosím, neregistrujte se, neúčastněte se ani nepoužívejte internetovou stránku.

Informace uvedené na této internetové stránce se týkají výše uvedené internetové stránky s ochrannou známku a podléhají registraci na této internetové stránce a přijetí našich podmínek používání.

Rozsah

Tyto podmínky používání upravují vaše chování v souvislosti s Pampers Klubem nabízeným společností Procter & Gamble. Tyto podmínky používání platí pro všechny členy týmu Pampers Klubu, kteří se do něj zaregistrovali.

Přístup na internetovou stránku – Vaše osobní informace a ochrana osobních údajů – Cookies - Firemní politika

Přístup na naši internetovou stránku je možný pouze po registraci a přijetí našich podmínek používání.

Předpoklady: Vaše členství nebo účast jsou zcela dobrovolné. Potvrzujete, že informace, které jste při registraci poskytli, jsou pravdivé a správné, a zavazujete se zachovávat správnost těchto informací. Dále prohlašujete, že jste starší osmnácti (18) let. Registrace v týmu Pampers Klubu je předpokladem pro členství v týmu Pampers Klubu a pro možnost účastnit se projektů Pampers Klubu.

Ochrana údajů/osobní údaje

Společnost P&G shromažďuje a uchovává vaše osobní údaje v rámci registrace pro přístup k a používání naší internetové stránky P&G.

Důvěra je základem našich obchodních cílů a nezbytným předpokladem našeho úspěchu. Společnost P&G se zavazuje podporovat tuto důvěru prostřednictvím ochrany údajů, které o vás, jakožto našem zákazníkovi, shromažďujeme. Celé znění našich zásad ochrany osobních údajů naleznete zde: https://www.pg.com/privacy/czech/privacy_statement.shtml

Ohledně vašich osobních přístupových údajů k internetové stránce musí být zachovávána mlčenlivost a tyto údaje nesmí být poskytovány třetím stranám. Máme právo deaktivovat uživatelské účty, pokud dle našeho názoru porušíte podmínky používání.

Registrovaným uživatelům můžeme příležitostně zablokovat přístup k částem naší internetové stránky nebo k celé internetové stránce. Dále si vyhrazujeme právo přerušit nebo změnit služby na stránce, aniž bychom vás informovali (viz níže). Neneseme odpovědnost v případě, že nebude internetová stránka z jakéhokoli důvodu v určitý okamžik nebo po určitou dobu dostupná.

Cookies: Na této internetové stránce používáme cookies, abychom vám umožnili lépe používat stránku a také z bezpečnostních důvodů. Jedná se o „obchodní cookies“. Dále můžeme používat cookies pro statistické účely, které jsou anonymní a neumožňují nám vás osobně identifikovat. Mohou se používat rovněž cookies třetích stran. Více informací o používání cookies naleznete na této adrese https://www.pg.com/privacy/czech/privacy_statement.shtml#cookies

Vaše připomínky, fotografie a zprávy z jednání – Další používání společností P&G – Firemní pokyny / Interní pravidla – Omezení

Účastí v Pampers Klubu souhlasíte se skutečností být vázáni těmito firemními pokyny a podmínkami používání a s jejich dodržováním. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami používání, zdržte se prosím používání nebo účasti v Pampers Klubu.

„Pampers Klub“ je nabídka pro registrované uživatele stránky pampersklub.cz. Registrovaným členům nabízí možnost účastnit se tzv. Klubových projektů, kde mohou testovat a hodnotit výrobky Pampers.

Účast na projektech Pampers Klubu je zdarma.

Tuto internetovou stránku můžete prohlížet pro osobní potěšení nebo osobní informace. Existuje několik možností, jak se aktivně podílet na této stránce. Vždy se ujistěte, že se vaše komentáře týkají příspěvku a zaměření stránky. Je běžné odchýlit se od předmětu, ale očekáváme, že se všichni zúčastnění budou předmětu co nejvíce držet.

Jste si vědomi skutečnosti, že vaše komentáře budou zveřejňovány (pod vaším zadaným uživatelským jménem). Společnost P&G nezaručuje, že budete mít možnost upravit nebo smazat komentář poté, co jej odešlete. Berete na vědomí, že odpovědnost za obsah zaslaných příspěvků nesete vy, nikoli P&G. Vámi nahrané příspěvky nepodléhají povinnosti mlčenlivosti na straně P&G, externího poskytovatele nebo zástupců P&G, vedení nebo zaměstnanců těchto stran.

Další použití společností P&G

P&G si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení a zdarma uchovávat a používat komentáře, návrhy, údaje či jiné informace (společně dále jako „informace“), které můžete poskytnout stránce o současných nebo budoucích výrobcích a službách. Pokud mohou být informace chráněny v souladu s ustanoveními o duševním vlastnictví, zavazujete se převést všechna práva na tyto informace společnosti P&G a spolupracovat s P&G pro účely převedení těchto práv. Dále udělujete společnosti P&G právo používat, šířit, kopírovat, zveřejňovat, převádět či jinak využívat vaše uživatelské jméno a stanoviska, a to nezrušitelným, bezplatným a převoditelným způsobem, společně s právem upravovat, mazat, přizpůsobovat, zveřejňovat, překládat, odvozovat další díla a/nebo celkový obsah.

Firemní pokyny / Interní pravidla:

(a) Potvrzujete, že:

 1. Veškerý obsah, který předkládáte, je přesný a jste jeho výhradním autorem;
 2. Nejste zaměstnancem Procter & Gamble a nejste zaměstnancem nebo dodavatelem žádné pobočky P&G či agentury najaté společností P&G pro prodej a/nebo distribuci výrobků P&G;
 3. Váš příspěvek (nebo jeho části) ještě není ani pravděpodobně nebude používán v jiném reklamním a marketingovém materiálu pro P&G nebo pro třetí stranu;
 4. Jste v současnosti uživatelem výrobků P&G uvedených ve vašem příspěvku;
 5. Za váš příspěvek nebude poskytnuta předplatba, příslib úhrady, platba či jiný benefit. Výjimkou je možnost, že bude váš příspěvek použit pro reklamní účely P&G, jak je uvedeno níže.
 6. Vámi uvedená stanoviska či názory odráží váš pravdivý a čestný názor o vaší zkušenosti s výrobky P&G, které v příspěvku uvádíte.
 7. Pokud vaše příspěvky obsahují fotografie dětí, prohlašujete, že jste zákonným zástupcem dítěte/dětí a že souhlasíte s jejich zveřejněním v příspěvcích.

(b) Vaše povinnosti:

 1. Nemůžete se vydávat za jiné uživatele či osoby, které nejsou uživateli;
 2. Bez výslovného předchozího souhlasu nemůžete používat informace, které jste obdrželi od P&G Website Community, za účelem obtěžování, vyhrožování, vydírání nebo ublížení dalším osobám nebo za účelem kontaktování, reklamy či prodeje dalším uživatelům.
 3. Vaše příspěvky nesmí zahrnovat obsah, který ohrožuje nebo napadá místo, společnost či skupinu;
 4. Vaše příspěvky nesmí zahrnovat obsah, který porušuje nebo poškozuje práva jiné osoby, především právo na ochranu osobních údajů, všeobecná osobní práva a také právo na duševní vlastnictví, či představuje porušení autorského práva;
 5. Vaše příspěvky musí být vytvořeny pouze vámi. Nesmí zahrnovat nebo obsahovat žádnou skutečnost náležející třetí straně nebo vyžadující její souhlas;
 6. Vaše příspěvky nesmí zahrnovat žádný obsah, který je podle vašeho vědomí nesprávný, nepřesný nebo klamný;
 7. Vaše příspěvky nesmí obsahovat komerční/obchodní reklamu (především firemní loga, názvy značek, reklamní slogany či politická nebo náboženská stanoviska);
 8. Vaše příspěvky nesmí obsahovat inzeráty, řetězové dopisy, nevyžádané emaily, nevyžádanou poštu nebo spamy;
 9. Vaše příspěvky nesmí obsahovat viry, trojské koně, červy, boty, spyware či jiné počítačové kódy, které mají poškodit, napadnout nebo tajně zachytit či získat systémy, údaje nebo informace;
 10. Vaše příspěvky nesmí zahrnovat žádný obsah, který je nevhodný, neslušný (především nahé fotografie či pornografie), vulgární, obscénní, nenávistný, mylný, urážlivý nebo pomlouvačný (včetně slov a symbolů, které jsou považovány za urážlivé pro osoby jistého původu, náboženského vyznání, sexuální orientace nebo sociologické skupiny);
 11. Vaše příspěvky nesmí zahrnovat obsah, který hájí předsudky, rasismus, nenávist nebo hrozbu vůči skupině nebo osobě či diskriminaci na základě původu, pohlaví, náboženského vyznání, národnosti, handicapu, sexuální orientace nebo věku osoby;
 12. Vaše příspěvky nesmí obsahovat žádné informace s odkazem na jiné internetové stránky, adresy, emailové adresy, kontaktní údaje nebo telefonní čísla;
 13. Příspěvky nesmí obsahovat trestní nebo podezřelé činnosti, především dětskou pornografii, šíření urážlivého materiálu, obchod s drogami, hazard;
 14. Příspěvky nesmí obsahovat nabídky finančních výhod nebo služeb;
 15. Příspěvky nesmí požadovat osobní údaje dětí;
 16. Příspěvky nesmí zahrnovat obsah, který je nezákonný nebo porušuje platné zákony a nařízení místních orgánů, státu, federální vlády či mezinárodního práva.
 17. Nesmíte:
  • Si zvolit nebo používat uživatelské jméno jiné osoby se záměrem vydávat se za takovou osobu;
  • Používat uživatelské jméno jiné osoby bez jejího souhlasu;
  • Používat uživatelské jméno a porušovat tak duševní vlastnictví či jiná práva osoby; nebo
  • Používat uživatelské jméno, které je dle názoru Pampers Klubu z jakéhokoli důvodu považováno za nevhodné.

Omezení: Jste si vědomi skutečnosti a souhlasíte, že je společnost P&G oprávněna (není však povinna) monitorovat, kontrolovat, odstraňovat nebo zamítat vaše příspěvky a jejich části. Dále berete na vědomí, že jste zcela odpovědni za obsah vašich příspěvků.

Obsah této internetové stránky nenahrazuje lékařské poradenství. Internetová stránka www.pampersklub.cz neposkytuje lékařské poradenství, diagnózu nebo léčbu. Veškerý obsah, včetně textu, grafiky, fotografií a informací, slouží pouze jako všeobecné informace. Nikdy byste neměli ignorovat radu lékařského odborníka nebo se zpozdit s návštěvou lékaře, protože jste si přečetli informace na této internetové stránce nebo v emailovém newsletteru. Nikdy se nespoléhejte na informace uvedené na této internetové stránce nebo v emailovém newsletteru namísto rady lékařského odborníka.

Další podmínky používání

Akce: Zvláštní podmínky mohou platit pro další služby nebo akce nabízené na stránce pampersklub.cz, např. oficiální pravidla soutěží, sdružené sázky, akce a/nebo činnosti. Tyto podmínky platí navíc k informacím, které naleznete v tomto dokumentu. V případě rozporů mají převahu informace uvedené v tomto dokumentu.

Internetové stránky třetích stran: Tato internetová stránka může obsahovat odkazy na jiné stránky, které nepatří P&G ani nejsou provozovány společností P&G, přestože některé části této internetové stránky s nimi úzce souvisí. Takové odkazy jsou vám nabízeny pouze ze slušnosti. Stránka pampersklub.cz nepředstavuje ani neřídí obsah internetových stránek třetích stran. Odkaz na internetové stránky třetích stran také nenaznačuje žádný typ sponzorství, doporučení, souhlasu nebo odpovědnosti za obsah takové internetové stránky nebo jejího používání. Výslovně ani odvozeně nejsou udělena žádná práva na používání nebo kopírování informací uvedených na této internetové stránce nebo na internetové stránce třetích stran.

Vztah mezi stranami: Vaše příspěvky nejsou považovány za názory společnosti P&G, jejích poboček nebo dceřiných společností. Dále neexistuje žádný důvěrný vztah, vztah závislosti či jiný vztah mezi vámi a společností P&G. Každá strana bude jednat jako nezávislá strana dohody, nikoli jako partner, partner společného podniku, zástupce, zaměstnanec nebo zaměstnavatel druhé strany, a nebude oprávněna zavazovat druhou stranu k dohodě.

Analytické služby

Tato internetová stránka používá Piwik. Jedná se o službu analýzy webu. Piwik používá tzv. cookies. Jsou to textové soubory, které jsou ukládány do vašeho počítače a umožňují analýzu používání internetové stránky. Za tímto účelem jsou informace o používání stránky generované soubory cookies (včetně vaší zkrácené IP adresy) přenášeny a ukládány s cílem provést analýzu používání stránky, např. pro účely optimalizace internetové stránky.

Vaše IP adresa bude během tohoto procesu anonymizována, takže jako uživatel zůstanete anonymní. Informace generované soubory cookies o vašem používání této internetové stránky nebudou poskytovány třetím stranám. Můžete odmítnout používání cookies tím, že si zvolíte odpovídající nastavení ve vašem prohlížeči. V takovém případě však nebudete moci využívat všechny funkce této internetové stránky.

Doba trvání, ukončení

Členství v týmu Pampers Klubu může být přihlášenými členy kdykoli ukončeno v „Nastavení“.

Můžete požádat o email s odkazem na odhlášení kliknutím na: „Pro odhlášení klikněte zde“. Jakmile kliknete na tento odkaz v emailu, bude vaše členství ukončeno.

Účast na projektech

Projekt Pampers Klubu poskytuje vybraným členům týmu Pampers Klubu výrobky od společnosti Procter & Gamble k testování.

Členové týmu testují, hodnotí a doporučují výrobky. Při zmínce o výrobcích musí člen týmu uvést, že se účastní marketingového projektu Pampers. Člen týmu by měl vždy otevřeně vyjádřit svůj názor na výrobek. Kritika je výslovně dovolena. Další podrobnosti jsou uvedeny v Podmínkách účasti pro každý projekt, které mají v případě pochybností převahu nad těmito Všeobecnými podmínkami.

Neexistuje žádný právní nárok na účast na konkrétním projektu. Účastníci projektu jsou vybráni společností Procter & Gamble na základě jejich profilových údajů, zájmů a zálib. Právní postih je vyloučen.

Účast na projektu vyžaduje, abyste byli zletilí.

Společnost Procter & Gamble si vyhrazuje právo vyloučit členy z projektu, pokud poruší podmínky používání nebo podmínky účasti na projektu. Zboží nebo předměty, které člen obdrží v rámci projektu, představují neprodejné vzorky. Prodej těchto výrobků, především prostřednictvím platforem, jako je Aukro, Bazos je zakázán. Zdůrazňujeme, že neoprávněný další prodej může porušit práva reklamní společnosti na ochrannou známku, jelikož reklamní společnost neuvádí tyto testovací výrobky na trh za účelem dalšího prodeje.

Dostupnost internetové stránky

Společnost Procter & Gamble je oprávněna kdykoli přerušit tuto internetovou stránku a její služby a také kdykoli ukončit uživatelský vztah. Internetová stránka nebo další služby mohou být také dočasně nedostupné v důsledku technických problémů.

Společnost P&G může na základě vlastního uvážení a bez oznámení změnit podmínky této dohody s okamžitým účinkem. Proto doporučujeme, abyste tuto stránku pravidelně navštěvovali a kontrolovali aktualizace či doplnění pokynů. Porušení ustanovení, přerušení a ukončení

Nedodržování této dohody představuje porušení podmínek používání, za kterých jste oprávněni používat internetovou stránku Pampers Klub, což může mít za následek přijetí následujících opatření:

Naše odpovědnost za opatření přijatá v důsledku porušení těchto podmínek používání je vyloučena. Opatření popsaná v těchto podmínkách nepředstavují ucelený výčet. Můžeme přijmout jakékoli opatření, které považujeme za vhodné.

Vyloučení nároků a omezení odpovědnosti

Berete na vědomí, že jste výhradně odpovědni za registraci, účast na a používání této internetové stránky. Tato internetová stránka je vám zpřístupněna „tak, jak ji vidíte“ v rozsahu povoleném zákonem. Společnost Procter & Gamble, její vedení, funkcionáři, zaměstnanci a zástupci nečiní žádné záruky ani prohlášení týkající se přesnosti nebo úplnosti obsahu stránky pampersklub.cz nebo obsahu stránek souvisejících s touto internetovou stránkou. V rozsahu povoleném zákonem se my, naše společnosti v rámci skupiny a přidružené třetí strany, tímto zříkáme veškeré odpovědnosti za přímé nebo nepřímé škody a následné škody vzniklé uživatelům v souvislosti s internetovou stránkou nebo s používáním, nedostupností či následky používání internetové stránky, souvisejících internetových stránek a obsahu zveřejněného na takových stránkách. Především se jedná o:

Toto vyloučení odpovědnosti se týká nároků vyplývajících z přečinu (zaviněného či nezaviněného), porušení smlouvy či z jiné situace, i pokud byla předvídatelná, pokud toto ustanovení nevylučuje nároky na kompenzaci škody v důsledku ztráty nebo škody způsobené na vašem hmotném majetku a také na kompenzaci za přímou finanční ztrátu, která není vyloučena v souladu s jednou z výše uvedených kategorií.

Naše odpovědnost za zaviněnou újmu na životě nebo zdraví zůstává tímto nedotčena. To platí i pro odpovědnost za podvod, klamání ohledně zásadních skutečností a pro odpovědnost, která nemůže být vyloučena nebo omezena v souladu s platným právem.

Odškodnění: Registrací, účastí na nebo používáním této internetové stránky se vy a zástupci zavazujete odškodnit Procter & Gamble za všechny nároky, požadavky na kompenzaci, ztráty, závazky, náklady a výdaje (především poplatky za právní zástupce) týkající se: (i) vašeho používání stránky a přístupu na stránku pampersklub.cz; (ii) vašeho porušení těchto podmínek používání; (iii) vašeho porušení práv třetích stran, především autorských práv, práv duševního vlastnictví nebo práv na soukromí a osobních práv; (iv) vašeho porušení právního nařízení vytvořením, zveřejněním a/nebo následnou úpravou vašich příspěvků; nebo (v) vašeho zajištění proti nároku, kdy třetí strana utrpěla škodu v důsledku vámi zveřejněného příspěvku. Toto odškodnění platí také po ukončení reklamní kampaně.

Převod

Uživatel – člen nemůže bez předchozího písemného souhlasu P&G (který nesmí být bezdůvodně zamítnut či zadržován) postoupit nebo převést svá práva či povinnosti dle této dohody. P&G může bez souhlasu uživatele postoupit či převést svá práva dle této dohody za předpokladu, že předem informuje uživatele.

Změny a zřeknutí se práv

Uživatel bude písemně informován o změnách této dohody. Změna bude dostupná okamžitě během další návštěvy stránky pampersklub.cz za předpokladu, že uživatel změnu přijme. Pokud uživatel nesouhlasí se změnou, bude přístup na stránku pampersklub.cz zablokován. Zřeknutí se práva dle této dohody nebude účinné, pokud nebude mít písemnou formu.

Zřeknutí se práva je platné pouze pro stranu, které se týká, a pouze za podmínek, za kterých bylo vydáno. Provedení nebo neprovedení činnosti nebude považováno za jasné zřeknutí se.

Částečná neúčinnost

Pokud bude některé ustanovení této dohody zcela nebo částečně příslušným soudem nebo orgánem považováno za neplatné, nevynutitelné nebo nezákonné, zůstanou ostatní ustanovení nedotčena.

Pokud může být účinnost, proveditelnost či zákonnost ustanovení zřízena vymazáním části ustanovení, bude platit ustanovení s úpravou nezbytnou pro splnění ekonomického účelu ustanovení původně zamýšleného stranami.

Rozhodné právo a příslušnost soudů

Tyto podmínky používání a právní spory či nároky vyplývající z nich nebo související s nimi, s předmětem dohody nebo sjednáním podmínek (včetně nesmluvních sporů či nároků) se řídí zákony České republiky, vyjma mezinárodního soukromého práva, a musí být vykládány v souladu s tímto právem. Soudy České republiky jsou příslušné pro řešení nároků vyplývajících z nebo souvisejících s návštěvou stránky pampersklub.cz. Vyhrazujeme si však právo uplatnit vůči vám nároky za porušení těchto podmínek používání, a to u příslušného soudu dle místa vašeho bydliště.

Souhlas pro soubory cookies